AZ.pl

Zaloguj się
Zamknij
zapamiętaj mnie
Zapomniałeś hasła?

Regulamin Aukcji Nazw Domen Internetowych

 1. 1. Definicjedo góry

  Aukcja
  Aukcja Licytacyjna, Aukcja Licytacyjna z opcją Kup Teraz bądź Aukcja Domeny Przechwyconej.
  Aukcja Licytacyjna
  Aukcja Licytacyjna polega na wystawieniu do sprzedaży przez Sprzedającego Prawa do Nazwy Domeny Internetowej, tym samym zapraszając Użytkowników do składania ofert celem zawarcia umowy ze Sprzedającym.
  Aukcja Licytacyjna z opcją Kup Teraz
  Aukcja, w której obok licytacji Licytant poprzez wybranie opcji Kup Teraz może nabyć oferowane Prawo do Nazwy Domeny Internetowej za ustaloną przez Sprzedającego stałą cenę. Kupujący może skorzystać z opcji Kup Teraz do momentu złożenia przez Licytanta pierwszej oferty.
  Aukcja Domeny Przechwyconej
  Aukcja Licytacyjna, w ramach której Usługodawca zaprasza do składania ofert celem skorzystania z usługi reprezentacji przy zawarciu i wykonywaniu umowy o rejestrację i utrzymanie konkretnej, indywidualnej Nazwy Domeny Internetowej przechwyconej i zarezerwowanej przez Usługodawcę z Użytkownikiem, który zaoferował najwyższą cenę.
  Aukcja Otwarta
  Aukcja, w której mogą uczestniczyć wszyscy Użytkownicy.
  Aukcja Specjalna
  Aukcja, w której uczestnictwo zostało ograniczone do wybranych, zgodnie z Regulaminami Serwisu, Użytkowników.
  Automatyczna zmiana danych Abonenta
  Proces realizowany przez Usługodawcę dla Nazw Domen Internetowych utrzymywanych w Rejestrze Domen, polegający na odzwierciedleniu w systemie Rejestru Nazw Domen dokonania przeniesienia Praw do Nazwy Domeny Internetowej ze Sprzedającego na Kupującego oraz przeniesienia zapisów towarzyszących Nazwie Domeny Internetowej z Panelu Klienta Sprzedającego do Panelu Klienta Kupującego.
  Usługodawca
  AZ.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie przy Al. Papieża Jana Pawła II 19/2, 70-453 Szczecin, wpisaną do KRS pod numerem 0000360147, posiadająca numer NIP: [8561164306], z zastrzeżeniem pkt 5.17 1) Regulaminu Głównego Usług serwisu az.pl
  Cena Minimalna
  Cena Minimalna jest określaną przez Sprzedającego minimalną kwotą, od której może rozpocząć się licytacja. Cena Minimalna musi być niższa, niż ustalona kwota Kup Teraz.
  Cena Maksymalna
  Jest to maksymalna cena, jaką Licytant jest gotowy zapłacić za przedmiot aukcji. Mechanizm Aukcji automatycznie ustala ofertę na minimalną kwotę pozwalającą przebić oferty pozostałych Licytantów o 1 zł brutto, nie przekraczając jednak Ceny Maksymalnej. Licytant może zmieniać wysokość Ceny Maksymalnej, nie może jednak wskazać kwoty niższej niż najwyższa oferowana w tym momencie przez innego Licytanta.
  Data uznania rachunku bankowego Usługodawcy
  Za datę wpływu na rachunek bankowy uznaje się datę potwierdzenia przez PayU ważności transakcji dokonanej przez Użytkownika.
  Kupujący
  Użytkownik będący zwycięzcą Aukcji, tj. spełniający jeden z warunków:
  • w chwili zamknięcia Aukcji jego oferta obejmowała najwyższą cenę, albo
  • zaakceptował opcję Kup Teraz.
  Licytant
  Użytkownik, który złożył prawidłową ofertę kupna w ramach Aukcji.
  Mechanizm Escrow
  Mechanizm polegający na zabezpieczeniu finansowym transakcji pomiędzy Sprzedającym a Kupującym, w którym Usługodawca po uzyskaniu wpłaty od Kupującego pełnej wylicytowanej kwoty, w momencie stwierdzenia zakończenia procesu przeniesienia Praw do Nazwy Domeny Internetowej na rzecz Kupującego, dokonuje przekazania wylicytowanej kwoty na rzecz Sprzedającego, po potrąceniu opłat wynikających z Cennika Opłat oraz innych opłat koniecznych do uiszczenia na rzecz podmiotów trzecich
  Panel Klienta
  Aplikacja Usługodawcy prowadzona dla Użytkownika serwisu az.pl przez Usługodawcę, pozwalająca na dokonywanie operacji w zakresie usług świadczonych przez Usługodawcę. Panel Klienta pozwala Użytkownikom zarządzać środkami finansowymi wpłaconymi przez Użytkowników na rachunek Usługodawcy w celu dokonywania operacji w zakresie usług świadczonych przez Usługodawcę (saldo).
  Prawo do Nazwy Domeny Internetowej
  Uprawnienie Abonenta Nazwy Domeny Internetowej do korzystania z Nazwy Domeny Internetowej na podstawie umowy zawartej z Rejestrem Nazw Domen.
  Serwis
  Serwis prowadzony przez Usługodawcę we własnym imieniu, dostępny pod adresem http://dawne.az.pl
  Sprzedający
  Użytkownik oferujący do sprzedaży Prawo do Nazwy Domeny Internetowej.
  Użytkownik Serwisu
  Podmiot, który spełnia warunki Regulaminów i dokonał rejestracji na stronie http://dawne.az.pl, w wyniku której utworzone zostało dla niego Konto w Panelu AZ.pl i tym samym uzyskał on dostęp do usług świadczonych przez AZ.pl na zasadach określonych w Regulaminach AZ.pl. Użytkownikami mogą być osoby fizyczne, które posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.
  Użytkownik
  Użytkownik Serwisu
  Rejestr Nazw Domen
  Podmiot wymieniony w witrynie internetowej http://www.IANA.org jako spełniający funkcję rejestru nazw domen internetowych dla domeny najwyższego poziomu.
  Regulamin Główny Usług serwisu az.pl
  Regulamin umieszczony na stronach http://dawne.az.pl, pełniący nadrzędną rolę wobec pozostałych Regulaminów Serwisu.
 2. 2. Przedmiot Aukcjido góry

  1. 2.1 Przedmiotem Aukcji mogą być wyłącznie Prawa do Nazwy Domeny Internetowej utrzymywanej przez Rejestr Nazw Domen, których opłacony okres utrzymania jest nie krótszy niż przewidywana data zakończenia Aukcji Licytacyjnej.
  2. 2.2 Wystawianie przez Sprzedawców na Aukcji Praw do Nazw Domen Internetowych, którymi obrót narusza prawa autorskie, prawa własności intelektualnej lub dobre obyczaje jest zakazane. Na Aukcji zakazane jest wystawianie Praw do Nazw Domen Internetowych, które zawierają słowa powszechnie uznane za obraźliwe, nawołujące do nienawiści rasowej lub dyskryminacji innych ludzi.
  3. 2.3 Przedmiotem Aukcji Domeny Przechwyconej jest usługa reprezentacji przy zawarciu i wykonywaniu umowy o rejestrację i utrzymanie Nazwy Domeny Internetowej dotycząca konkretnej, indywidualnej Nazwy Domeny Internetowej przechwyconej i zarezerwowanej przez Usługodawcę.
 3. 3. Postanowienia Ogólnedo góry

  1. 3.1. Serwis prowadzony jest w całości przez Usługodawcę. Usługi określone w niniejszym Regulaminie i dostępne w ramach Serwisu są świadczone wyłącznie przez Usługodawcę.
  2. 3.2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za działania Użytkowników w ramach Serwisu, ani za nienależyte wykonanie albo niewykonanie przez Użytkowników umów zawartych w wyniku Aukcji, a także nie ponosi odpowiedzialności za następstwa działań podjętych przez Użytkowników oraz osoby trzecie, a stanowiących naruszenie postanowień Regulaminów Serwisu. W szczególności Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakość, bezpieczeństwo lub legalność Przedmiotu Aukcji, prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Użytkowników, zdolność Sprzedających do ich sprzedaży oraz wykonanie zobowiązań przez Użytkowników składających w toku Aukcji oferty kupna.
  3. 3.3. Serwis domeny.az.pl oraz serwis domeny.allegro.pl stanowią jednolitą platformę aukcyjną.
  4. 3.4. Domeny wystawione na Aukcjach w serwisie domeny.az.pl dostępne będą w serwisie domeny.allegro.pl. Wszelkie czynności dokonywane przez Użytkownika w serwisie domeny.az.pl wywołują ten sam skutek jak czynności wykonane przez Użytkownika w serwisie domeny.allegro.pl.
  5. 3.5. Domeny wystawione na Aukcjach w serwisie domeny.allegro.pl dostępne będą w serwisie domeny.az.pl. Wszelkie czynności dokonywane przez Użytkownika w serwisie domeny.allegro.pl wywołują ten sam skutek jak czynności wykonane przez Użytkownika w serwisie domeny.az.pl
  6. 3.6. Użytkownik Serwisu ponosi pełną odpowiedzialność za przesyłane informacje, w tym za ich zgodność z prawem, rzetelność oraz jest zobowiązany zapewnić aby przekazane informacje nie naruszały praw osób trzecich.
  7. 3.7. Wszystkie kwoty oferowane na Aukcji są kwotami brutto, uwzględniające obowiązującą stawkę podatku od towarów i usług o ile taki podatek zgodnie z przepisami prawa powinien być uwzględniony.
  8. 3.8. Jeśli nie określono inaczej, każda Aukcja jest Aukcją Otwartą. Prawo do ogłoszenia Aukcji Specjalnej ma wyłącznie Usługodawca.
  9. 3.9. Użytkownik Serwisu nie może uczestniczyć w jednej Aukcji Licytacyjnej przy użyciu więcej niż jednego Konta w Panelu Klienta, ani nie może składać ofert w Aukcjach, w których jest Sprzedającym.
  10. 3.10. Użytkownikowi Serwisu nie wolno działać w porozumieniu z innymi Użytkownikami w celu wpływania na przebieg i wynik Aukcji.
  11. 3.11. Użytkownikowi Serwisu nie wolno korzystać z Kont w Panelu Klienta innych Użytkowników oraz udostępniać swojego Konta w Panelu Klienta innym osobom.
  12. 3.12. Usługodawca zastrzega sobie możliwość zablokowania lub ograniczenia funkcjonalności Panelu Klienta w przypadku uznania, że bezpieczeństwo Panelu Klienta jest w jakimkolwiek stopniu zagrożone.
  13. 3.13. Usługodawca, z wyjątkiem Aukcji Domeny Przechwyconej, nie jest stroną transakcji dokonywanych pomiędzy Użytkownikami.
  14. 3.14. Sprzedający samodzielnie zatwierdza treść opisu Aukcji, sposób zapłaty oraz datę początkową Aukcji i udostępnia ją w ramach Serwisu.
  15. 3.15. Poprzez wystawienie do sprzedaży Praw do Nazwy Domeny Internetowej Sprzedający oświadcza, że jest Abonentem wystawianej Nazwy Domeny Internetowej, a jego prawa nie zostały w żaden sposób ograniczone.
  16. 3.16. Licytant wyraża zgodę na przekazanie Sprzedającemu informacji obejmujących imię, nazwisko lub nazwę firmy, adres e-mail, numer telefonu znajdujących się w jego Panelu Klienta.
  17. 3.17. Licytacja nie może zacząć się od kwoty niższej niż: Cena minimalna lub 10zł brutto.
  18. 3.18. Oferta złożona przez Licytanta nie może być niższa niż najwyższa złożona oferta powiększona o 1 zł.
  19. 3.19. Przystępując do Aukcji Licytant określa Cenę Maksymalną, jaką jest gotowy zapłacić za domenę, jeżeli nie korzysta z opcji Kup Teraz. Mechanizm Aukcji automatycznie ustali jego ofertę na minimalną kwotę pozwalającą przebić oferty pozostałych Licytantów o 1 zł brutto. Następnie, w reakcji na każdą kolejną ofertę innego Licytanta, mechanizm Aukcji ponownie wygeneruje ofertę na minimalną kwotę pozwalającą przebić ofertę tego Licytanta o kwotę 1 zł brutto, nie przekraczając jednak Ceny Maksymalnej. Jeżeli powiększenie o powyższą kwotę prowadziłoby do przekroczenia Ceny Maksymalnej – mechanizm Aukcji wygeneruje jako ostatnią ofertę równą Cenie Maksymalnej.
  20. 3.20. Oferty złożone w licytacji są wiążące dla Sprzedającego i Licytantów do momentu zakończenia Aukcji albo do odrzucenia ofert przez Sprzedającego. Odrzucenie oferty przez Sprzedającego może nastąpić wyłącznie przed zakończeniem Aukcji:
   • w związku z zakończeniem Transakcji bez ustalania jej wyniku według postanowienia 3.23,
   • na wniosek Licytanta,
   • z powodu braku kontaktu z Licytantem,
   • z innych uzasadnionych przyczyn, według których Licytant nie wzbudza zaufania Sprzedającego.
  21. 3.21. Oferta złożona przez Licytanta, którego Panel Klienta zostanie zablokowany przez Usługodawcę przed zamknięciem Aukcji, nie jest brana pod uwagę przy ustalaniu wyniku Aukcji.
  22. 3.22. Zamknięcie Aukcji następuje z upływem czasu, na który przewidziana była Aukcja bądź w przypadku zaakceptowania przez Licytanta opcji Kup Teraz. W przypadku złożenia przez Licytanta ważnej oferty na kwotę wyższą niż aktualna w przeciągu ostatnich dwóch minut trwania Aukcji, czas trwania Aukcji przedłuża się o 2 minuty. Wynik Aukcji przedstawiany jest Kupującemu oraz Sprzedającemu. Kupujący może skorzystać z opcji Kup Teraz do momentu złożenia przez Licytanta pierwszej oferty.
  23. 3.23. Czas trwania Aukcji ustalany jest przez Sprzedającego i nie może być krótszy niż 3 dni i dłuższy niż 21 dni. Sprzedający może w każdym czasie zakończyć aukcję, w takim wypadku zwycięzcę aukcji ustala się według stanu na chwilę jej zakończenia. Jeżeli w trakcie  trwania aukcji nastąpiła utrata przedmiotu aukcji, Sprzedający może zakończyć aukcję bez ustalania jej wyniku, odrzucając wcześniej wszystkie oferty złożone przez Licytantów.
  24. 3.24. Każda transakcja przeniesienia Praw do Nazwy Domeny Internetowej następuje z wykorzystaniem Mechanizmu Escrow.
  25. 3.25. Jeżeli w chwili zakończenia  aukcji licytacyjnej ustalony jest zwycięzca, następuje przybicie poprzez umieszczenie w Panelu Sprzedającego i Kupującego informacji o jej zakończeniu wraz z wskazaniem zwycięzcy. Powyższe informacje wysyłane są dodatkowo poprzez e-mail o charakterze wyłącznie informacyjnym. Zakończenie Aukcji ani przybicie nie następują, gdy powyższe informacje wyświetlone zostaną w wyniku awarii lub błędu technicznego. Niezwłocznie po zakończeniu Licytacji lub skorzystania z opcji Kup Teraz, Kupujący i Sprzedający otrzymują od Usługodawcy informacje o kontrahencie obejmujące dane znajdujące się w Koncie w Panelu Klienta niezbędne do wykonania umowy.
  26. 3.26. Kupujący i Sprzedający mogą skorzystać z Automatycznej zmiany danych abonenta pod warunkiem, że Sprzedający poda Kupującemu aktualny kod AUTHINFO do Nazwy Domeny Internetowej będącej przedmiotem Aukcji, bądź Nazwa Domeny Internetowej będącej przedmiotem Aukcji utrzymywana jest przez Usługodawcę.
  27. 3.27. Dla Nazwy Domeny dla której spełniony jest warunek jak w punkcie 3.26, po uznaniu rachunku bankowego Usługodawcy wylicytowaną kwotą, Usługodawca dokonuje Automatycznej zmiany danych abonenta, a po jej zakończeniu kończy proces realizacji Mechanizmu Escrow, zasilając rachunek Sprzedającego wylicytowaną kwotą pomniejszoną o należne opłaty wynikające z Cennika Usług.
  28. 3.28. W pozostałych przypadkach, proces przeniesienia Praw do Nazwy Domeny Internetowej będącej przedmiotem Aukcji następuje całkowicie bez udziału Usługodawcy. Usługodawca uznaje, że proces przeniesienia Praw do Nazwy Domeny Internetowej na Kupującego został zakończony, o ile Kupujący potwierdzi wobec Usługodawcy, że:
   • 1) Prawa do Nazwy Domeny Internetowej zostały skutecznie przeniesione na Kupującego,
   • 2) dane Kupującego zostały uwidocznione w systemie WhoIs prowadzonym przez Rejestr Nazw Domen,
   • 3) Kupujący uzyskał niezbędne dane umożliwiające samodzielne zarządzanie przez Kupującego wpisami przechowywanymi w Rejestrze Nazw Domen związanymi z Nazwą Domeny Internetowej będącą przedmiotem Aukcji.
  29. 3.29. W przypadku braku potwierdzenia, o którym mowa w punkcie 3.28, ale nie wcześniej niż w przeciągu 14 dni od wpływu wylicytowanej kwoty, na wniosek Sprzedającego i po złożeniu przez Sprzedającego oświadczenia, że wykonał obowiązki związane z realizacją transakcji, Usługodawca może dokonać sprawdzenia na podstawie przedłożonych dokumentów oraz dostępnych danych w serwisie WhoIs, czy faktycznie nastąpiło poprawne przeniesienie Praw do Nazwy Domeny Internetowej na rzecz Kupującego. Następnie w przypadku uprawdopodobnienia przeniesienia Praw do Nazwy Domeny Internetowej Usługodawca może uznać, że nastąpiło przeniesienie Praw do Nazwy Domeny Internetowej.
  30. 3.30. W przypadku uznania, że proces przeniesienia Prawa do Nazwy Domeny Internetowej zakończył się przeniesieniem Prawa do Nazwy Domeny Internetowej na Kupującego, Usługodawca kończy proces Mechanizmu Escrow zasilając rachunek Sprzedającego wylicytowaną kwotą pomniejszoną o należne opłaty wynikające z Cennika Usług.
  31. 3.31. Usługodawca zastrzega prawo do zawieszenia lub usunięcia Aukcji. Usługodawca może usunąć, zawiesić Aukcję w przypadku, gdy treść aukcji lub czynności związane z aukcją naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu, przepisy prawa, prawa osób trzecich, bądź dobre imię Usługodawcy lub innych osób. Usunięcie aukcji powoduje, że informacje jej dotyczące przestają być widoczne w Serwisie, wszystkie dotychczasowe czynności Użytkowników nie wywołują skutku i dalsze czynności w ramach tej aukcji nie są możliwe.
  32. 3.32. Usługodawca ma prawo przedłużenia czasu trwania Aukcji w przypadku wystąpienia problemów technicznych po stronie Usługodawcy lub podmiotów trzecich.
  33. 3.33. Jeżeli ważność umowy przeniesienia Prawa do Nazwy Domeny Internetowej zależy od spełnienia szczególnych wymagań przewidzianych umową stron, przepisami prawa lub wymaganiami Rejestru Nazw Domen, np. zawarcie umowy wymaga formy pisemnej bądź innej formy szczególnej, zarówno Kupujący, jak i Sprzedający może dochodzić zawarcia umowy w wymaganej formie.
  34. 3.34. Użytkownikom Serwisu nie wolno zachęcać innych Użytkowników do dokonywania transakcji dotyczących oferowanych w ramach Aukcji nazw domen poza Serwisem.
  35. 3.35. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zachowania Użytkowników w ramach serwisów prowadzonych przez Usługodawcę ani za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez nich umów zawartych w wyniku Aukcji.
  36. 3.36. Usługodawca może zawiesić czasowo lub bezterminowo możliwość udziału Użytkownika Serwisu w Aukcjach, gdy działania Użytkownika naruszają postanowienia Regulaminu przepisy prawa, prawa osób trzecich lub negatywnie wpływają na dobre imię Usługodawcy lub innych osób (w tym Użytkowników).
  37. 3.37. Po zakończeniu Aukcji, Sprzedający ma obowiązek na prośbę Kupującego wystawić fakturę lub rachunek dokumentujący transakcję dla potrzeb rozliczeń.
  38. 3.38. Usługodawca nie pośredniczy w procesie wystawiania faktury lub rachunku dokumentującego transakcję między Sprzedającym a Kupującym.
 4. 4. Postanowienia końcowedo góry

  1. 4.1. Użytkownik informowany jest o zakończeniu, przerwaniu, zawieszeniu lub usunięciu Aukcji a także o zaistnieniu innych zdarzeń z wykorzystaniem poczty e-mail.
  2. 4.2. Wiadomość wysłaną z Serwisu az.pl do Użytkownika Serwisu uznaje się za doręczoną z chwilą, gdy wprowadzono je do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, żeby osoba ta mogła zapoznać się z jego treścią.
  3. 4.3. Usługodawca nie bierze odpowiedzialności za:
   • podanie przez Użytkowników danych niezgodnych ze stanem faktycznym, niekompletnych lub nieaktualnych oraz za brak aktualizacji tych danych,
   • za zgodność z prawem, prawdziwość i aktualność informacji przesyłanych lub zamieszczonych przez Użytkowników dla innych osób korzystających z Panelu Klienta,
   • szkody spowodowane naruszeniem praw osób trzecich przez Użytkowników, w związku z korzystaniem z serwisu,
   • szkody powstałe w następstwie zakłóceń w działaniu serwisu udostępnianego przez Usługodawcę lub jego niedostępności, spowodowanych przyczynami niezależnymi od Usługodawcy,
   • szkody spowodowane zawartością treści lub wszelkich innych informacji zamieszczanych przez Użytkowników w ramach serwisów prowadzonych przez Usługodawcę,
   • niezawinione usunięcie Aukcji, lub jakiejkolwiek innej informacji lub oferty zamieszczonej przez Użytkownika w ramach serwisu prowadzonego przez Usługodawcę, jak również za niezawinione zablokowanie lub usunięcie Konta użytkownika w Panelu Klienta,
   • niezawinione umieszczenie przez Usługodawcę w serwisie prowadzonym przez Usługodawcę oferty sprzedaży Praw do Nazwy Domeny Internetowej, do której Usługodawca nie posiada prawa,
   • szkody spowodowane nieprzestrzeganiem przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu,
   • ograniczenia odpowiedzialności Usługodawcy zawarte w punktach 6 i 7 nie stosuje się do Użytkownika będącego konsumentem w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu cywilnego.
  4. 4.4. Czas rozpoczęcia oraz zakończenia Aukcji mierzony jest według wewnętrznego zegara systemowego Usługodawcy i może różnić się od wskazań czasu wzorcowego UTC. Usługodawca nie bierze odpowiedzialności za decyzje podejmowane przez Użytkowników na podstawie wzorca czasowego innego niż wewnętrzny zegar systemowy Usługodawcy, którego wskazania prezentowane są w Serwisie.
  5. 4.5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajduje Regulamin Usług serwisu az.pl. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami niniejszego Regulaminu a Regulaminu Usług serwisu az.pl , pierwszeństwo mają postanowienia niniejszego Regulaminu.
 5. 5. Płatnoścido góry

  1. 5.1. Kupujący zobowiązany jest uiścić wylicytowaną kwotę na rzecz Usługodawcy w przeciągu 72 godzin. Za moment wpływu środków na konto Usługodawcy przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Usługodawcy.
  2. 5.2. Dopuszcza się jedynie płatności za pomocą mechanizmu PayU lub pobrania kwoty z salda Panelu Klienta , w tym także przy wykorzystaniu Escrow. Jednakże pobranie kwoty z salda Panelu Klienta możliwe jest jedynie w przypadku Aukcji domeny przechwyconej.
  3. 5.3. Cennik
   Opłata za wystawienie Nazwy Domeny Internetowej na Aukcji 0 zł
   Opłata za ustalenie opcji Kup Teraz 0 zł
   Opłata za wykorzystanie Mechanizmu Escrow 0 zł
   Prowizja od transakcji płacona przez Sprzedającego na rzecz Usługodawcy 5,5% od wartości transakcji
   Opłata za dołączenie do Aukcji Specjalnej 24,60 zł brutto
  4. 5.4. Opłata za zmianę Abonenta domeny zarejestrowanej za pośrednictwem Usługodawcy wynika z Cennika zmiany nazwy abonenta znajdującego się na stronie Serwisu. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany lub wprowadzenia cen zmiany nazwy abonenta dla domen w przypadku zmiany lub wprowadzenia tej opłaty przez Rejestr Domen.