AZ.pl

Zaloguj się
Zamknij
zapamiętaj mnie
Zapomniałeś hasła?

Regulamin Giełdy Domen Serwisu AZ.pl

Giełda Domen powstała, aby zaspokoić potrzeby rosnącego rynku obrotu wtórnego domenami internetowymi w Polsce.
AZ.pl jest gwarantem procesów kupna i sprzedaży domeny.
Zmiana Abonenta domeny oraz transfer wewnętrzny wykonywany jest automatycznie bez zbędnych formalności.

 1. 1. Definicjedo góry

  Abonent Nazwy Domeny Internetowej
  Użytkownik Serwisu będący stroną umowy o rejestrację i utrzymanie Nazwy Domeny Internetowej zawartej z właściwym Rejestrem Domen.
  Usługodawca
  AZ.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie, przy Al. Papieża Jana Pawła II 19/2, 70-453 Szczecin, wpisana do KRS pod numerem 0000360147, posiadająca numer NIP: [8561164306], z zastrzeżeniem pkt 5.17 1. Regulaminu Głównego Usług serwisu az.pl.
  Adres dla doręczeń Usługodawcy
  AZ.pl Sp. z o.o., Al. Papieża Jana Pawła II 19/2, 70-453 Szczecin
  Cena nabycia domeny
  Kwota, którą poprzez zawarcie Warunkowej umowy sprzedaży zobowiązał się uiścić Kupujący za przeniesienie Prawa do Nazwy Domeny Internetowej lub Prawa do rejestracji Nazwy Domeny Internetowej.
  Cennik Usług
  Lista zawierająca obowiązujące Użytkowników Serwisu ceny Usług, dostępna w witrynie http://dawne.az.pl.
  Data wpływu na rachunek bankowy Usługodawcy
  Za datę wpływu na rachunek bankowy uznaje się datę uznania rachunku bankowego Usługodawcy.
  Formularz
  Witryna pod adresem http://dawne.az.pl, która umożliwia Użytkownikowi Serwisu złożenie zamówienia na Usługi oraz przekazanie Usługodawcy danych niezbędnych do skorzystania z Usług. Za pośrednictwem Formularza, Użytkownik Serwisu określa podstawowe parametry Usługi oraz decyduje o sposobie dokonania płatności za Usługę.
  Giełda Domen
  Zorganizowana przez Usługodawcę jednolita platforma internetowa funkcjonująca pod adresem domeny.az.pl oraz http://www.domeny.allegro.pl, za pomocą której Użytkownicy Serwisu mogą składać Oferty, przeprowadzać proces sprzedaży praw i obowiązków z Umowy o rejestrację i utrzymanie Nazwy Domeny Internetowej oraz dokonywać zmiany nazwy abonenta, zwana także Giełdą.
  Kupujący
  Użytkownik Serwisu, który złożył Ofertę nabycia na Giełdzie Domen Serwisu.
  Nazwa Domeny Internetowej
  Ciąg znaków będący elementem adresu w systemie nazw domen, wykorzystywany do nazywania urządzeń w Internecie, zapisany w pliku strefy Rejestru Domen, będący przedmiotem umowy o rejestrację i utrzymanie Nazwy Domeny Internetowej zawartej pomiędzy Abonentem Nazwy Domeny Internetowej a Rejestrem Domen.
  Oferta
  Oferta nabycia lub Oferta sprzedaży.
  Oferta nabycia
  Oferta nabycia Prawa do Nazwy Domeny Internetowej lub Prawa do rejestracji Nazwy Domeny Internetowej.
  Oferta sprzedaży
  Oferta sprzedaży Prawa do Nazwy Domeny Internetowej lub Prawa do rejestracji Nazwy Domeny Internetowej.
  Prawo do Nazwy Domeny Internetowej
  Grupa uprawnień Abonenta Domeny Internetowej (w tym uprawnienie do korzystania z Nazwy Domeny Internetowej) wynikających z Umowy o rejestrację i utrzymanie Nazwy Domeny Internetowej.
  Prawo do rejestracji Nazwy Domeny Internetowej
  Wyłączne uprawnienie Użytkownika Serwisu do zarejestrowania Nazwy Domeny Internetowej wynikające ze skutecznego zarezerwowania nazwy domeny w Rejestrze Domen.
  Panel Klienta
  Aplikacja Usługodawcy prowadzona dla Użytkownika Serwisu przez Usługodawcę w ramach Serwisu, pozwalająca na dokonywanie operacji odnoszących się do Usług świadczonych przez Usługodawcę, z których korzysta Użytkownik Serwisu. Panel Klienta pozwala Użytkownikom zarządzać środkami finansowymi wpłaconymi przez Użytkowników na rachunek bankowy Usługodawcy w celu dokonywania operacji w zakresie usług świadczonych przez Usługodawcę (saldo).
  Regulamin Główny Usług serwisu az.pl
  Regulamin umieszczony na stronach http://dawne.az.pl, pełniący nadrzędną rolę wobec pozostałych Regulaminów Serwisu.
  Regulamin
  Niniejszy Regulamin korzystania z usługi Giełdy Domen Serwisu.
  Rejestr Domen
  Podmiot wymieniony w witrynie internetowej http://www.iana.org jako spełniający funkcję rejestru Nazw Domen Internetowych.
  Serwis
  Serwis prowadzony przez Usługodawcę we własnym imieniu, dostępny pod adresem http://dawne.az.pl oraz domeny.az.pl.
  Sprzedaż Nazwy Domeny Internetowej
  Umowa Sprzedaży zawartą pomiędzy Sprzedającym a Kupującym, na mocy której Kupujący wstępuje w ogół uprawnień wynikających z Umowy o rejestrację Nazwy Domeny Internetowej zawartej przez Sprzedającego z Rejestrem Domen danej Nazwy Domeny Internetowej (zmiana abonenta domeny).
  Sprzedający
  Użytkownik Serwisu, który złożył Ofertę sprzedaży na Giełdzie Domen Serwisu.
  Umowa o rejestrację i utrzymanie Nazwy Domeny Internetowej
  Umowa o rejestrację i utrzymanie Nazwy Domeny Internetowej zawarta pomiędzy Abonentem Domeny Internetowej a Rejestrem Domen.
  Usługa
  Usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika Serwisu w ramach Serwisu, opisana w danym regulaminie spośród regulaminów dostępnych w Serwisie.
  Użytkownik Serwisu
  Podmiot, który spełnia warunki Regulaminów i dokonał rejestracji na stronie http://dawne.az.pl, w wyniku której utworzone zostało dla niego Konto w Panelu AZ.pl i tym samym uzyskał on dostęp do usług świadczonych przez AZ.pl na zasadach określonych w Regulaminach AZ.pl. Użytkownikami mogą być osoby fizyczne, które posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.
  Warunkowa umowa sprzedaży
  Umowa Sprzedaży zawartą pomiędzy Sprzedającym a Kupującym pod warunkiem spełnienia przez strony obowiązków określonych w Regulaminie, na mocy której Kupujący wstępuje w ogół uprawnień wynikających z Umowy o rejestrację Nazwy Domeny Internetowej zawartej przez Sprzedającego z Rejestrem Domen danej Nazwy Domeny Internetowej (zmiana abonenta domeny).
  Opłata administracyjna
  Opłata administracyjna jest to pobierana od Sprzedającego kwota w wysokości 5,5% od ceny nabycia domeny.
 2. 2. Przedmiot transakcji na Giełdzie Domen .do góry

  1. 2.1 Przedmiotem transakcji mogą być wyłącznie Prawa do Nazwy Domeny Internetowej albo Prawa do rejestracji Nazwy Domeny Internetowej utrzymywanej aktualnie przez Rejestr Nazw Domen.
  2. 2.2 Użytkownicy nie mogą publikować na Giełdzie ofert dotyczących Praw do Nazw Domen Internetowych, oraz Praw do rejestracji Nazwy Domeny Internetowej którymi obrót narusza prawa osób trzecich, w tym prawa autorskie lub prawa własności intelektualnej, a także dobre obyczaje. Na Giełdzie nie można wystawiać Praw do Nazw Domen Internetowych dotyczących Nazw Domen Internetowych, które zawierają słowa powszechnie uznane za obraźliwe, nawołujące do nienawiści rasowej lub dyskryminacji innych ludzi.
 3. 3. Postanowienia ogólne.do góry

  1. 3.1 Giełda Domen stanowi platformę internetową pozwalającą Użytkownikom na publikowanie ofert sprzedaży albo nabycia w celu kojarzenia Użytkowników chcących dokonać przeniesienia praw i obowiązków z Umów o rejestrację i utrzymanie Nazw Domen Internetowych lub Prawa do rejestracji Nazwy Domeny Internetowej. Rolą Usługodawcy jest zapewnienie obsługi administracyjnej przy zawieraniu umów przez Użytkowników. Zawarcie i wykonanie tych umów zależy wyłącznie od woli Sprzedającego i Kupującego.
  2. 3.2 Podmiotem prowadzącym Giełdę Domen w ramach Serwisu jest Usługodawca. Usługi określone w niniejszym Regulaminie i dostępne w ramach Giełdy Domen są świadczone wyłącznie przez Usługodawcę.
  3. 3.3 Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za działania Użytkowników w ramach Serwisu, ani za nienależyte wykonanie albo niewykonanie przez Użytkowników umów przez nich zawartych, a także nie ponosi odpowiedzialności za następstwa działań podjętych przez Użytkowników oraz osoby trzecie, a stanowiących naruszenie postanowień Regulaminów Serwisu. W szczególności Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakość, bezpieczeństwo lub legalność Przedmiotu oferowanego przez Sprzedającego, prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Użytkowników, zdolność Sprzedających do ich sprzedaży oraz wykonanie zobowiązań przez Użytkowników składających oferty nabycia.
  4. 3.4 Serwis oraz serwis dostępny pod adresem domeny.allegro.pl stanowią jednolitą platformę Giełdy Domen.
  5. 3.5 Oferty publikowane na Giełdzie w Serwisie dostępne będą w serwisie domeny.allegro.pl, prowadzonym przez Usługodawcę. Wszelkie czynności dokonywane przez Użytkownika w Serwisie wywołują ten sam skutek jak czynności wykonane przez użytkownika w serwisie domeny.allegro.pl.
  6. 3.6 Oferty publikowane na Giełdzie w serwisie domeny.allegro.pl dostępne będą w Serwisie. Wszelkie czynności dokonywane przez użytkownika w serwisie domeny.allegro.pl wywołują ten sam skutek jak czynności wykonane przez Użytkownika w Serwisie.
  7. 3.7 Użytkownik Serwisu korzystający z Giełdy Domen ponosi pełną odpowiedzialność za przesyłane informacje, w tym za ich zgodność z prawem, rzetelność, a przekazane informacje nie mogą naruszać praw osób trzecich.
  8. 3.8 Złożenie przez Użytkownika Serwisu Oferty stanowi oświadczenie woli wywołujące skutki prawne w postaci zobowiązania do wykonania świadczenia na rzecz drugiej strony transakcji po przyjęciu Oferty.
  9. 3.9 Użytkownik Serwisu zobowiązuje się do nie składania nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd oświadczeń podczas korzystania z Giełdy Domen lub w celu uzyskania dostępu do Giełdy Domen.
  10. 3.10 Użytkownik Serwisu zobowiązany jest do dołożenia wszelkich starań w celu uniemożliwienia dostępu do Panelu Klienta Serwisu osobom trzecim.
  11. 3.11 Użytkownikowi Serwisu nie wolno gromadzić informacji na temat innych Użytkowników Serwisu korzystających z Giełdy Domen ani wykorzystywać takich informacji w celu przesyłania lub umożliwiania przesyłania niechcianych wiadomości drogą elektroniczną (spamu) lub komunikatów w innych celach komercyjnych niż Sprzedaż Nazw Domen Internetowych wystawionych na Giełdzie Domen.
  12. 3.12 Użytkownik Serwisu wyraża zgodę na publikację przez Usługodawcę informacji o Nazwie Domeny Internetowej i kwocie jej sprzedaży w wyszukiwarkach i w witrynach internetowych należących do Usługodawcy lub osób trzecich tj. az.pl; domeny.allegro.pl; hosting.wp.pl oraz portalach facebook, twitter, blip.
  13. 3.13 Użytkownik Serwisu zobowiązuje się do niezwłocznego informowania Usługodawcy każdorazowo, jeśli: nastąpi zmiana danych Abonenta Nazwy Domeny Internetowej wystawionej do sprzedaży w Giełdzie Domen Serwisu, wygasła lub została ograniczona Umowa o rejestrację i utrzymanie Nazwy Domeny Internetowej lub jeśli prawa Abonenta Nazwy Domeny Internetowej wynikające z Umowy o rejestrację i utrzymanie Nazwy Domeny Internetowej zostaną w jakikolwiek sposób ograniczone.
  14. 3.14 Usługodawca zastrzega sobie prawo do usunięcia z Giełdy Domen Ofert dotyczących Nazw Domen Internetowych mogących naruszać prawa osób trzecich lub Nazw Domen Internetowych zawierających słowa powszechnie uznane za obraźliwe, nawołujące do nienawiści rasowej lub dyskryminacji innych ludzi.
  15. 3.15 Usługodawca zastrzega sobie prawo do usunięcia Ofert dotyczących Nazw Domen Internetowych mogących naruszać prawa do znaków towarowych, w przypadku otrzymania takiego zgłoszenia przez Usługodawcę.
 4. 4. Oferta sprzedaży Praw do Naywz Domeny Internetowej.do góry

  1. 4.1. Ofertę sprzedaży może złożyć wyłącznie Abonent Nazwy Domeny Internetowej.
  2. 4.2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy, usunięcia lub zawieszenia publikacji Oferty w Serwisie. Usługodawca może odmówić, usunąć lub zawiesić publikacje Oferty w przypadku, gdy treść Oferty lub czynności związane z Ofertą naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu, przepisy prawa, prawa osób trzecich, bądź dobre imię Usługodawcy lub innych osób. Usunięcie Oferty powoduje, że informacje jej dotyczące przestają być widoczne w Serwisie, wszystkie dotychczasowe czynności Użytkowników nie wywołują skutku i dalsze czynności w ramach tej Oferty nie są możliwe.
  3. 4.3. Ofertę sprzedaży Sprzedający składa poprzez skuteczne wypełnienie Formularza.
  4. 4.4. W chwili umieszczenia Oferty sprzedaży na Giełdzie Domen Serwisu Sprzedający potwierdza:
   1. 1) zawarcie z Usługodawcą umowy obejmującej zlecenie Usługodawcy wykonania usług administrowania Ofertą Sprzedaży,
   2. 2) zgodę Sprzedającego na umieszczenie skrótu Oferty sprzedaży w wyszukiwarkach i w witrynach internetowych należących do Usługodawcy lub osób trzecich tj. az.pl; domeny.allegro.pl; hosting.wp.pl oraz portalach facebook, twitter, blip.
  5. 4.5. Poprzez złożenie Oferty sprzedaży Sprzedający oświadcza, że:
   1. 1) przysługują mu wyłączne Prawa do Nazwy Domeny Internetowej będącej przedmiotem Oferty sprzedaży i jest stroną Umowy o rejestrację i utrzymanie tej Nazwy Domeny Internetowej,
   2. 2) Umowa o rejestrację i utrzymanie Nazwy Domeny Internetowej nie jest obciążona w żaden sposób na rzecz osób trzecich, ani nie istnieją innego rodzaju przeszkody w zbyciu praw i obowiązków wynikających z Umowy o rejestrację i utrzymanie Nazwy Domeny Internetowej,
   3. 3) Umowa o rejestrację i utrzymanie Nazwy Domeny Internetowej, która to Umowa dotyczy Nazwy Domeny Internetowej objętej Ofertą sprzedaży, jest ważna,
   4. 4) Nazwa Domeny Internetowej nie wygasła,
   5. 5) Nazwa Domeny Internetowej nie jest przedmiotem jakiegokolwiek sporu sądowego lub pozasądowego,
   6. 6) wyraża zgodę, aby jego dane jako Sprzedającego oraz informacje związane z procesem Sprzedaży Nazwy Domeny Internetowej za pośrednictwem Giełdy Domen Serwisu były ujawnione Kupującemu, w celu należytego wykonania umowy Sprzedaży Nazwy Domeny Internetowej.
   7. 7) Nazwa Domeny Internetowej, jej rejestracja oraz dotychczasowe korzystanie z niej nie naruszają praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich, praw z rejestracji znaków towarowych i innych praw własności przemysłowej, dóbr osobistych oraz, że przeniesienie praw i obowiązków dotyczących tej Nazwy Domeny Internetowej nie będzie stanowić czynu nieuczciwej konkurencji.
  6. 4.6. Złożenie Oferty sprzedaży stanowi prawnie skuteczne zobowiązanie Sprzedającego do przeniesienia Prawa do Nazwy Domeny Internetowej (a także obowiązków wynikających z Umowy o rejestrację i utrzymanie Nazwy Domeny Internetowej) na rzecz Kupującego z chwilą, zawarcia Warunkowej umowy sprzedaży. Dokonanie zmiany Abonenta Nazwy Domeny Internetowej w Rejestrze Domen wymaga wniesienia przez Kupującego na rzecz Usługodawcy opłat zawartych w Cenniku Usług.
  7. 4.7. Oferta sprzedaży publikowana jest na Giełdzie Domen Serwisu przez okres wybrany przez Sprzedającego, który może wynosić 7 dni, 30 dni albo też może być publikowana bezterminowo. Oferta sprzedaży zostaje usunięta z chwilą powzięcia przez Usługodawcę wiedzy o wygaśnięciu przysługujących Sprzedającemu Praw do Nazwy Domeny Internetowej (a także obowiązków wynikających z Umowy o rejestrację i utrzymanie Nazwy Domeny Internetowej) będącej przedmiotem Oferty sprzedaży.
  8. 4.8. W przypadku bezterminowej publikacji Oferty sprzedaży, Usługodawca zastrzega sobie prawo do okresowego żądania od Sprzedającego potwierdzania, czy Oferta sprzedaży jest aktualna, a w przypadku braku potwierdzenia ze strony Sprzedającego, do usunięcia Oferty sprzedaży z Giełdy Domen.
  9. 4.9. Sprzedający nie może złożyć Oferty sprzedaży Prawa do Nazwy Domeny Internetowej, dla której w chwili publikacji Oferty sprzedaży opłacony okres abonamentowy z tytułu utrzymania Nazwy Domeny Internetowej, wynikający z Umowy o rejestrację i utrzymanie Nazwy Domeny Internetowej, byłby krótszy niż 7 dni.
  10. 4.10. Sprzedający nie może złożyć Oferty sprzedaży Prawa do rejestracji Nazwy Domeny Internetowej, której okres rezerwacji, w chwili publikacji Oferty sprzedaży, byłby krótszy niż 7 dni.
  11. 4.11. W przypadku wystawienia przez Sprzedającego Prawa do rejestracji Nazwy Domeny Internetowej, Usługodawca zobowiązuje się do zarejestrowania Nazwy Domeny Internetowej będącej przedmiotem Oferty sprzedaży z chwilą, gdy złożona zostanie Oferta nabycia równa co najmniej cenie zawartej w Ofercie sprzedaży.
  12. 4.12. Abonent Nazwy Domeny Internetowej rezygnujący z przedłużenia okresu utrzymania Nazwy Domeny Internetowej utrzymywanej za pośrednictwem Usługodawcy, może złożyć Ofertę sprzedaży Prawa do Nazwy Domeny Internetowej na poniższych warunkach:
   1. 1) Sprzedaż Prawa do Nazwy Domeny Internetowej (przeniesienie na Kupującego Prawa do Nazwy Domeny Internetowej oraz obowiązków wynikających z Umowy o rejestrację i utrzymanie Nazwy Domeny Internetowej) następuje wtedy w cenie stanowiącej równowartość opłaty za przedłużenie okresu utrzymania Nazwy Domeny Internetowej według cennika domen powiększonej o 30 złotych brutto.
   2. 2) W przypadku nabycia Prawa do Nazwy Domeny Internetowej (wraz z obowiązkami wynikającymi z Umowy o rejestrację i utrzymanie Nazwy Domeny Internetowej) przez Kupującego, z ceny sprzedaży Usługodawca pobiera opłatę za przedłużenie a Sprzedający uzyskuje 30 złotych brutto pomniejszone o opłatę administracyjną.
  13. 4.13. W przypadku gdy Sprzedający wystawia na Giełdzie Domen Serwisu Ofertę sprzedaży Prawa do rejestracji Nazwy Domeny Internetowej, cena podana przez Sprzedającego powinna zawierać opłatę za rejestrację Nazwy Domeny Internetowej w Rejestrze Domen. W przypadku sprzedaży Prawa do rejestracji Nazwy Domeny Internetowej, Usługodawca pomniejszy środki przekazywane Sprzedającemu o opłatę, o której mowa w zdaniu poprzednim.
  14. 4.14. Sprzedający ponosi wszystkie koszty związane z koniecznością wykonania Warunkowej umowy sprzedaży w tym koszt opłat na rzecz Usługodawcy oraz Rejestru Domen.
  15. 4.15. Sprzedający może w każdym czasie wycofać Ofertę sprzedaży pod warunkiem, że do chwili wycofania nie została złożona Oferta nabycia Prawa do Nazwy Domeny Internetowej zawierająca cenę co najmniej równą cenie zawartej w Ofercie sprzedaży.
 5. 5. Domeny Ekskluzywne.do góry

  1. 5.1. Ofercie sprzedaży może zostać nadany specjalny status „Domena Ekskluzywna”.
  2. 5.2. Sprzedający może uzyskać dla Oferty sprzedaży status „Domena Ekskluzywna” poprzez dokonanie opłaty na rzecz Usługodawcy w wysokości:123 zł brutto dla uzyskania statusu na okres 1 miesiąca, 246 zł brutto dla uzyskania statusu na okres 3 miesięcy lub 369 zł brutto dla uzyskania statusu na okres 1 roku.
  3. 5.3. Oferty sprzedaży oznaczone jako „Domeny Ekskluzywne” promowane są w sposób rotacyjny na głównej stronie Giełdy Domen Serwisu.
  4. 5.4. Usługodawca może prezentować wybrane Oferty sprzedaży oznaczone jako „Domeny Ekskluzywne” w witrynie internetowej Serwisu lub serwisu domeny.allegro.pl.
  5. 5.5. W przypadku gdy Sprzedający wycofa Ofertę sprzedaży z Giełdy Domen, status "Domeny Ekskluzywnej" zostanie usunięty.
 6. 6. Oferta nabycia praw do domeny internetowej.do góry

  1. 6.1. Ofertę nabycia może złożyć każdy Użytkownik Serwisu.
  2. 6.2. Oferta nabycia może dotyczyć wyłącznie Praw do Nazw Domen Internetowych lub Praw do rejestracji Nazw Domeny Internetowych oferowanych w ramach Giełdy Domen Serwisu.
  3. 6.3. Ofertę nabycia Kupujący składa poprzez wybór opcji zakupu na stronie internetowej Oferty sprzedaży.
  4. 6.4. Oferta nabycia zostaje opublikowana na stronie internetowej Oferty sprzedaży i staje się wiążąca pod warunkiem, że:
   1. 1) cena zawarta w Ofercie nabycia jest co najmniej równa cenie nabycia zawartej w Ofercie sprzedaży,
   2. 2) Kupujący dokonał akceptacji Regulaminu oraz udzielił Usługodawcy wszelkich wymaganych pełnomocnictw w zakresie dokonania zmiany Abonenta Nazwy Domeny Internetowej, poprzez wybór odpowiednich opcji dostępnych na stronie internetowej Oferty sprzedaży,
   3. 3) Kupujący wypełnił poprawnie wszelkie pola na stronie internetowej Oferty sprzedaży oznaczone jako obowiązkowe.
  5. 6.5. Kupujący może nabyć Prawo do Nazwy Domeny Internetowej lub Prawo do rejestracji Nazwy Domeny Internetowej w 3 trybach:
   1. 1) Tryb "Kup" w którym Kupujący akceptuje cenę określoną w Ofercie sprzedaży. Zatwierdzenie przez Kupującego ceny oznacza zawarcie Warunkowej umowy sprzedaży.
   2. 2) Tryb "Negocjuj" w którym Kupujący proponuje Sprzedającemu cenę brutto nabycia Prawa do Nazwy Domeny Internetowej lub Prawa do rejestracji Nazwy Domeny Internetowej. Sprzedający może taką propozycję zaakceptować lub odrzucić. Zatwierdzenie przez Sprzedającego propozycji Kupującego oznacza zawarcie Warunkowej umowy sprzedaży.
   3. 3) Tryb „Złóż Ofertę” w którym Kupujący proponuje Sprzedającemu cenę brutto nabycia Prawa do Nazwy Domeny Internetowej lub Prawa do rejestracji Nazwy Domeny Internetowej. Sprzedający może taką propozycję zaakceptować lub odrzucić. Zatwierdzenie przez Sprzedającego propozycji Kupującego oznacza zawarcie warunkowej umowy sprzedaży.
  6. 6.6. Wykonanie Warunkowej umowy sprzedaży.
   1. 1) W terminie 5 dni po zatwierdzeniu Oferty nabycia przez Sprzedającego Kupujący ma obowiązek wpłacić na rachunek bankowy Usługodawcy kwotę równą Cenie nabycia domeny (dalej: Kwota depozytu). Jeżeli Kupujący nie dokona wpłaty w powyższym terminie, Ofertę nabycia uznaje się za niebyłą. Usługodawca po stwierdzeniu wpływu kwoty równej Cenie nabycia domeny, powiadamia o tym fakcie Sprzedającego.
   2. 2) Sprzedający zobowiązany jest do przeniesienia praw i obowiązków z Umowy o rejestrację i utrzymanie Nazwy Domeny Internetowej na Kupującego.
   3. 3) Jeśli Sprzedający nie przeniesie skutecznie praw i obowiązków z Umowy o rejestrację i utrzymanie Nazwy Domeny Internetowej na Kupującego w przeciągu najdalej 14 dni od daty wpływu Kwoty depozytu, Usługodawca może uznać transakcję za niebyłą.
   4. 4) Kwota depozytu będzie zablokowana do czasu spełnienia przez Sprzedającego i Kupującego wszystkich obowiązków Warunkowej umowy sprzedaży oraz przeniesienia praw i obowiązków z Umowy o rejestrację i utrzymanie Nazwy Domeny Internetowej na rzecz Kupującego.
   5. 5) W przypadku transakcji przeniesienia praw i obowiązków z Umowy o rejestrację i utrzymanie Nazwy Domeny Internetowej, której rejestratorem jest Usługodawca, proces realizacji przeniesienia tych praw i obowiązków następuje poprzez automatyczną zmianę danych Abonenta Nazwy Domeny Internetowej oraz przeniesienie zapisów towarzyszących Nazwie Domeny Internetowej z Panelu Klienta Sprzedającego do Panelu Klienta Kupującego. Wykonanie automatycznej zmiany danych Abonenta Nazwy Domeny Internetowej, o których mowa powyżej, oraz przeniesienie zapisów towarzyszących Nazwie Domeny Internetowej z Panelu Klienta Sprzedającego do Panelu Klienta Kupującego równoznaczne jest z wykonaniem zmiany danych Abonenta Nazwy Domeny Internetowej. przez System Serwisu.
   6. 6) W przypadku transakcji przeniesienia praw i obowiązków z Umowy o rejestrację i utrzymanie Nazwy Domeny Internetowej, której rejestratorem nie jest Usługodawca ale Sprzedający poda Usługodawcy w przeciągu 3 dni od daty wpływu Kwoty depozytu do Usługodawcy aktualny kod AUTHINFO dla Nazwy Domeny Internetowej będącej przedmiotem Oferty sprzedaży, proces realizacji przeniesienia praw i obowiązków z Umowy o rejestrację i utrzymanie Nazwy Domeny Internetowej następuje poprzez zmianę danych Abonenta Nazwy Domeny Internetowej oraz przeniesienie zapisów towarzyszących Nazwie Domeny Internetowej do Panelu Klienta Kupującego. Wykonanie zmiany danych Abonenta Nazwy Domeny Internetowej, o których mowa powyżej, oraz przeniesienie zapisów towarzyszących Nazwie Domeny Internetowej do Panelu Klienta Kupującego równoznaczne jest z wykonaniem zmiany danych Abonenta Nazwy Domeny Internetowej przez System Serwisu.
   7. 7) W pozostałych przypadkach transakcji, proces realizacji przeniesienia praw i obowiązków z Umowy o rejestrację i utrzymanie Nazwy Domeny Internetowej następuje bez udziału Usługodawcy. Usługodawca uznaje, że proces przeniesienia tych praw i obowiązków na Kupującego został zakończony i nastąpiło wykonanie zmiany danych Abonenta Nazwy Domeny Internetowej, o ile Kupujący potwierdzi Usługodawcy, że:
    1. 1) nastąpiło efektywne zakończenie przeniesienia praw i obowiązków z Umowy o rejestrację i utrzymanie Nazwy Domeny Internetowej na Kupującego,
    2. 2) dane Kupującego zostały uwidocznione w systemie WhoIs prowadzonym przez Rejestr Domen,
    3. 3) Kupujący uzyskał niezbędne dane umożliwiające samodzielne zarządzanie przez Kupującego wpisami związanymi z Nazwą Domeny Internetowej będącą przedmiotem transakcji.
   8. 8) W przypadku braku potwierdzenia, o którym mowa w punkcie poprzednim, ale nie wcześniej niż w przeciągu 14 dni od wpływu Kwoty depozytu, na wniosek Sprzedającego i po złożeniu przez Sprzedającego oświadczenia, że wypełnił wszystkie obowiązki Warunkowej umowy sprzedaży, Usługodawca może dokonać na podstawie przedłożonych dokumentów oraz dostępnych danych w serwisie WhoIs sprawdzenia, czy faktycznie nastąpiło poprawne przeniesienie praw i obowiązków z Umowy o rejestrację i utrzymanie Nazwy Domeny Internetowej na rzecz Kupującego. Następnie w przypadku uprawdopodobnienia przeniesienia Praw do Nazwy Domeny Internetowej Usługodawca może uznać, że nastąpiło przeniesienie Praw do Nazwy Domeny Internetowej.
   9. 9) W celu realizacji przeniesienia praw i obowiązków z Umowy o rejestrację i utrzymanie Nazwy Domeny Internetowej, dla której rejestratorem jest Usługodawca, Usługodawca może zażądać od Sprzedającego dostarczenia dodatkowych dokumentów, w tym:
    1. 1) wniosku o zmianę Abonenta Nazwy Domeny Internetowej podpisanej przez osoby umocowane do reprezentowania dotychczasowego Abonenta Nazwy Domeny Internetowej oraz osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu wstępującego w prawa i obowiązki Abonenta Nazwy Domeny Internetowej,
    2. 2) obrazów (tzw. „zrzutów”) ekranu z serwisów prowadzonych przez osoby trzecie, w tym innych niż Usługodawca rejestratorów, potwierdzających wykonanie czynności związanych z realizacją obowiązków wynikających z Warunkowej umowy sprzedaży,
    3. 3) inne prawidłowo i kompletnie wypełnione dokumenty wymagane do dokonania zmian w Rejestrze Domen, które będą określone w informacji przesłanej Sprzedającemu pocztą elektroniczną przez Usługodawcę.
   10. 10) Niedostarczenie w wyznaczonym terminie żądanych dokumentów może skutkować wycofaniem Oferty sprzedaży przez Usługodawcę.
   11. 11) Kwota depozytu nie podlega oprocentowaniu.
   12. 12) Warunkowa umowa sprzedaży wygasa, jeśli wystąpi przynajmniej jedna z poniższych przyczyn:
    1. 1) w terminie 14 dni od daty złożenia Oferty nabycia Sprzedający lub Kupujący nie wykonają wszystkich obowiązków Warunkowej umowy sprzedaży,
    2. 2) w terminie 14 dni od daty wpływu Kwoty depozytu przeniesienie praw i obowiązków z Umowy o rejestrację i utrzymanie Nazwy Domeny Internetowej na rzecz Kupującego nie dojdzie do skutku z przyczyn niezależnych od Usługodawcy,
    3. 3) w terminie 14 dni od daty złożenia Oferty nabycia doszło do zaistnienia zdarzeń uniemożliwiających wykonanie Warunkowej umowy sprzedaży.
   13. 13) Z chwilą wygaśnięcia Warunkowej umowy sprzedaży, Kwota depozytu, pomniejszona o inne faktycznie dokonanie opłaty związane z rejestracją transakcji, zostanie zwrócona Kupującemu na jego rachunek bankowy w ciągu 5 dni roboczych od chwili wygaśnięcia Warunkowej umowy sprzedaży.
   14. 14) Wraz z wygaśnięciem Umowy o rejestrację i utrzymanie Nazwy Domeny Internetowej będącej przedmiotem Oferty sprzedaży lub Oferty nabycia, wygasają wszelkie obowiązki Usługodawcy oraz stron transakcji dotyczące Oferty sprzedaży i Ofert nabycia tej Nazwy Domeny Internetowej.
   15. 15) Złożenie Oferty nabycia stanowi prawnie skuteczne zobowiązanie Kupującego do nabycia Prawa do Nazwy Domeny Internetowej (a także obowiązków wynikających z Umowy o rejestrację i utrzymanie Nazwy Domeny Internetowej), gdy złożona zostanie Oferta nabycia równa co najmniej cenie zawartej w Ofercie sprzedaży.
   16. 16) Dokonanie przeniesienia praw i obowiązków z Umowy o rejestrację i utrzymanie Nazwy Domeny Internetowej w przypadku niektórych rozszerzeń Nazw Domen Internetowych wymaga dokonania dodatkowej opłaty przez Kupującego, w szczególności dla domen: .eu, .nl,.it,.be, .co.uk, me.uk, org.uk (zgodnie z Cennikiem Usług).
 7. 7. Obowiązki Stron transakcji.do góry

  1. 7.1. Przeniesienie praw i obowiązków z Umowy o rejestrację i utrzymanie Nazwy Domeny Internetowej wymaga dla swej ważności zgody Sprzedającego i Kupującego wyrażonej na piśmie , chyba że odbywa się w formie automatycznej zmiany danych abonenta.
  2. 7.2. Sprzedający w momencie zmiany Abonenta oświadcza, że znane mu są wszystkie wymagania prawne oraz faktyczne związane ze zmianą Abonenta Nazwy Domeny Internetowej .
  3. 7.3. Kupujący w momencie zmiany Abonenta oświadcza, że znane mu są wszystkie wymagania prawne oraz faktyczne związane ze zmianą Abonenta Nazwy Domeny Internetowej
  4. 7.4. Sprzedający i Kupujący przyjmują do wiadomości:
   1. 1) konieczność zachowania odpowiedniej formy czynności prawnej wynikającej z przepisów prawa oraz wymagań właściwego Rejestru Domen w odniesieniu do przeniesienia praw i obowiązków z Umowy o rejestrację i utrzymanie Nazwy Domeny Internetowej.
   2. 2) konieczność uzyskania zgody właściwego Rejestru Domen na dokonanie przeniesienia praw i obowiązków z Umowy o rejestrację i utrzymanie Nazwy Domeny Internetowej na Kupującego, o ile taka zgoda jest wymagana.
  5. 7.5. Sprzedający oraz Kupujący mają obowiązek podjąć wszelkie czynności określone w Regulaminie w celu wykonania przeniesienia praw i obowiązków z Umowy o rejestrację i utrzymanie Nazwy Domeny Internetowej.
  6. 7.6. Po wykonaniu Warunkowej umowy sprzedaży, Sprzedający ma obowiązek na prośbę Kupującego wystawić fakturę lub rachunek dokumentujący transakcję dla potrzeb rozliczeń.
  7. 7.7. Usługodawca nie pośredniczy w procesie wystawiania faktury lub rachunku dokumentującego transakcję między Sprzedającym a Kupującym.
  8. 7.8. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu przez Użytkownika Serwisu, Usługodawca może:
   1. 1) usunąć z Giełdy Domen część lub wszystkie Oferty złożone przez tego Użytkownika,
   2. 2) odmówić przyjęcia kolejnych Ofert tego Użytkownika,
   3. 3) zablokować dostęp do Panelu Klienta,
   4. 4) rozwiązać z Użytkownikiem umowę o świadczenie Usług w ramach Serwisu.
 8. 8. Płatności. do góry

  1. 8.1. Cennik Usług dostępny jest w Serwisie az.pl.
  2. 8.2. Dopuszcza się dokonywanie płatności za pomocą mechanizmu PayU oraz płatności przelewem tradycyjnym.
  3. 8.3. Usługodawca zobowiązuje się przekazać środki na rachunek bankowy wskazany przez Sprzedającego w terminie 3 dni roboczych od wykonania zmiany danych Abonenta Nazwy Domeny Internetowej w przypadku płatności przelewem tradycyjnym. W Przypadku płatności za pośrednictwem PayU do kwoty 500zł brutto środki zostaną przekazane na rachunek bankowy wskazany przez Sprzedającego w terminie w terminie 3 dni roboczych od wykonania zmiany danych Abonenta Nazwy Domeny Internetowej. Wpłaty powyżej 500 zł brutto zostaną przekazane w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od daty otrzymania wpłaty przez Usługodawcę w systemie PayU oraz wykonania zmiany danych Abonenta Nazwy Domeny Internetowej. Przekazane środki bez względu na rodzaj kanału płatności zostaną pomniejszone o opłaty określone w Regulaminie Giełdy Domen.
  4. 8.4. W przypadku dokonania płatności przez Kupującego w kwocie wyższej bądź niższej od wskazanej w transakcji na Giełdzie Domen poprzez kanał PayU, płatność może nie zostać zrealizowana przez PayU. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że Warunkowa umowa sprzedaży może nie zostać wykonana a konsekwencje niewykonania transakcji obciążają Kupującego.
  5. 8.5. Użytkownik Serwisu korzystający z Giełdy Domen:
   1. 1) zobowiązuje się uiszczać opłaty określone w Cenniku Usług oraz w Regulaminie,
   2. 2) upoważnia Usługodawcę do potrącenia kwoty należnej opłaty administracyjnej ze środków wpłaconych na poczet transakcji na rachunek bankowy Usługodawcy należnych Sprzedającemu
    natomiast:
   3. 3) Usługodawca zobowiązuje się przekazać środki na rachunek bankowy wskazany przez Sprzedającego w terminie 5 dni roboczych od wykonania zmiany danych Abonenta Nazwy Domeny Internetowej pomniejszone o opłaty określone w Regulaminie Giełdy.
  6. 8.6. Ceny podane w Cenniku Usług są cenami netto. W przypadku płatności przelewem, Kupujący zobowiązuje się dokonywać płatności na rachunki bankowe wymienione w witrynie Serwisu.
   Dla płatności w PLN:

   90 1140 1137 0000 4102 3100 1004
   AZ.pl Sp. z o.o.
   Al. Papieża Jana Pawła II 19/2 IX p
   70-453 Szczecin
   Kod SWIFT: BREXPLPWMBK


   Dla płatności w EUR:

   90 1140 1137 0000 4102 3100 1004
   AZ.pl Sp. z o.o.
   Al. Papieża Jana Pawła II 19/2 IX p
   70-453 Szczecin
   Kod SWIFT: BREXPLPWMBK
  7. 8.7. W przypadku dokonania płatności na rachunek bankowy inny niż wymienione w niniejszym Regulaminie jako właściwe do dokonywania wpłat w związku z transakcjami na Giełdzie Domen serwisu az.pl , Kupujący przyjmuje do wiadomości, że Warunkowa umowa sprzedaży może nie zostać wykonana a konsekwencje niewykonania transakcji obciążają Kupującego.
  8. 8.8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki dokonania przez Kupującego wpłaty w niepoprawnej kwocie bądź na niewłaściwy rachunek. Wynikające z tego konsekwencje niewykonania transakcji obciążają Kupującego.
  9. 8.9. Kwota depozytu zostanie pomniejszona o 5,5% opłaty administracyjnej dla Usługodawcy.
  10. 8.10. Faktura dotycząca opłaty administracyjnej wystawiana jest na dane Użytkownika Serwisu, przechowywane w Panelu Klienta.
  11. 8.11. W przypadku dokonywania płatności przez Usługodawcę na rachunek zagraniczny Kupującego lub Sprzedającego koszty przelewu pokrywa odpowiednio Kupujący lub Sprzedający, na którego rachunek środki finansowe są przelewane.
 9. 9. Odpowiedzialność Usługodawcy do góry

  1. 9.1. Usługodawca nie bierze odpowiedzialności za:
   1) podanie przez Użytkowników Serwisu danych niezgodnych ze stanem faktycznym, niekompletnych lub nieaktualnych oraz za brak aktualizacji tych danych,
   2) zgodność z prawem, prawdziwość i aktualność informacji przesyłanych lub zamieszczonych przez Użytkowników Serwisu dla innych osób korzystających z Serwisu
   3) szkody spowodowane naruszeniem przez Użytkowników Serwisu, w związku z korzystaniem z Serwisu (w tym z Giełdy Domen), praw osób trzecich;
   4) szkody powstałe w następstwie zakłóceń w działaniu Serwisu udostępnianego przez Usługodawcę lub jego niedostępności, spowodowanych przyczynami niezależnymi od Usługodawcy lub które nastąpiły wskutek zdarzeń, spowodowanych przyczynami niezależnymi od Usługodawcy, którym Usługodawca nie był w stanie zapobiec ,
   5) szkody spowodowane zawartością treści lub wszelkich innych informacji, jak również wszelkich innych informacji zamieszczanych w ramach Serwisu przez Użytkowników Serwisu,
   6) jakiekolwiek inne szkody spowodowane nieprzestrzeganiem przez Użytkownika Serwisu postanowień niniejszego Regulaminu.
  2. 9.2. Usługodawca nie zapewnia poprawności i kompletności zamieszczonych na Giełdzie Domen Ofert, w tym, w szczególności nie zapewnia ich zgodności z obowiązującym prawem oraz nie weryfikuje czy zamieszczone Oferty nie naruszają praw osób trzecich.
  3. 9.3. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Użytkowników Serwisu korzystających z Giełdy Domen za szkody wynikłe z tytułu niewykonania umów przeniesienia praw i obowiązków z Umów o rejestrację i utrzymanie Nazw Domen Internetowych przez którąkolwiek ze stron transakcji, w tym za utracone korzyści.
  4. 9.4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności wobec Sprzedającego i Kupującego w razie wygaśnięcia Warunkowej umowy sprzedaży na skutek zmiany rejestratora, dokonania przez Sprzedającego przeniesienia praw i obowiązków z Umowy o rejestrację i utrzymanie Nazwy Domeny Internetowej na osobę trzecią oraz wszelkich innych czynności niezależnych od Usługodawcy, a uniemożliwiających wykonanie Warunkowej umowy sprzedaży.
  5. 9.5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności wobec Sprzedającego za odstąpienie Kupującego od transakcji przeprowadzanej za pośrednictwem Giełdy Domen.
 10. 10. Postanowienia końcowedo góry

  1. 10.1. Reklamacje w sprawach dotyczących Giełdy Domen można składać na zasadach określonych w Regulaminie Usług Serwisu.
  2. 10.2. Użytkownik Giełdy Domen jest zobowiązany do informowania Usługodawcy o wszelkich zmianach mających wpływ na realizację transakcji zawieranych przez niego z innymi Użytkownikami Serwisu w ramach Giełdy Domen.
  3. 10.3. Użytkownik Serwisu korzystający z Giełdy Domen wyraża zgodę na przekazywanie przez Usługodawcę na jego adres e-mail wskazany w Panelu Klienta wszelkich informacji, zapytań, ofert i oświadczeń dotyczących transakcji na Giełdzie Domen w których bierze on udział jako Sprzedający lub Kupujący.
  4. 10.4. Usługodawca ma prawo niezwłocznie zaprzestać świadczenia Użytkownikowi Serwisu Usług w ramach Giełdy Domen lub rozwiązać zawartą z Użytkownikiem Serwisu umowę o świadczenie Usług w ramach Serwisu, jeżeli:
   1. 1) Użytkownik Serwisu złamie postanowienia Regulaminu,
   2. 2) Użytkownik Serwisu korzysta z Giełdy Domen niezgodnie z jej przeznaczeniem,
   3. 3) Użytkownik Serwisu działa na szkodę innych Użytkowników Serwisu lub innych osób trzecich.
  5. 10.5. W przypadku pisemnego zawiadomienia Usługodawcy przez osobę trzecią, iż oznaczona Oferta narusza prawa tej osoby lub innych osób trzecich, Usługodawca zastrzega sobie prawo zawieszenia lub usunięcia z Giełdy Domen tej Oferty do czasu wyjaśnienia sprawy zgodnie z punktem 15 Regulaminu Usług Serwisu.
  6. 10.6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają postanowienia Regulaminu Usług Serwisu oraz obowiązujące przepisy prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami niniejszego Regulaminu a Regulaminu Usług Serwisu pierwszeństwo mają postanowienia niniejszego Regulaminu.