AZ.pl

Zaloguj się
Zamknij
zapamiętaj mnie
Zapomniałeś hasła?

 1. 1. Definicjedo góry

  Aukcja Domeny Przechwyconej
  Aukcja Licytacyjna, w ramach której Usługodawca zaprasza do składania ofert celem skorzystania z usługi reprezentacji przy zawarciu i wykonywaniu umowy o rejestrację i utrzymanie konkretnej, indywidualnej Nazwy Domeny Internetowej przechwyconej i zarezerwowanej przez Usługodawcę z Użytkownikiem, który zaoferował najwyższą cenę.
  Aukcja Otwarta
  Aukcja, w której mogą uczestniczyć wszyscy Użytkownicy.
  Aukcja Specjalna
  Aukcja, w której uczestnictwo zostało ograniczone do wybranych, zgodnie z Regulaminami Serwisu, Użytkowników.
  Usługodawca
  AZ.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie, wpisaną do KRS pod numerem 0000360147, posiadająca numer NIP: [8561164306], z zastrzeżeniem pkt V ust.17 /1. Regulaminu Usług serwisu az.pl
  Przechwytywanie Nazwy Domeny Internetowej
  Przechwytywanie Nazwy Domeny Internetowej jest usługą dostarczaną przez Usługodawcę w ramach Serwisu polegającą na działaniu, którego celem jest rezerwacja konkretnej, indywidualnej Nazwy Domeny Internetowej uwolnionej do rejestracji przez Rejestr Domen
  Regulamin Usług serwisu az.pl
  Regulamin Usług serwisu az.pl umieszczony na stronach az.pl i pełniący główną i nadrzędną rolę wobec Regulaminów Serwisu.
  Rejestr Domen «.PL»
  Podmiot wymieniony w witrynie internetowej www.IANA.org jako spełniający funkcję Rejestru Nazw Domen dla domeny «.PL».
  Serwis
  Serwis prowadzony przez Usługodawcę we własnym imieniu, dostępny pod adresem http://dawne.az.pl
  Użytkownik Serwisu
  Podmiot, który spełnia warunki Regulaminów i dokonał rejestracji na stronie http://dawne.az.pl, w wyniku której utworzone zostało dla niego Konto w Panelu AZ.pl i tym samym uzyskał on dostęp do usług świadczonych przez AZ.pl na zasadach określonych w Regulaminach AZ.pl. Użytkownikami mogą być osoby fizyczne, które posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.
  Użytkownik niezweryfikowany
  Użytkownik, który wcześniej nie dokonał żadnych operacji płatnych w ramach serwisu AZ.pl.
 2. 2. Postanowienia Regulaminudo góry

  2.1 Usługodawca dołoży należytej staranności w procesie rezerwacji Nazwy domeny Internetowej. Jednakże Usługodawca nie zapewnia skuteczności działań mających na celu rezerwację nazwy domeny internetowej. W szczególności Usługodawca nie zapewnia, że zgłoszona do przechwycenia nazwa domeny internetowej będzie zarezerwowana na rzecz Usługodawcy.
  2.2 Użytkownik Serwisu zgłaszając Nazwę Domeny Internetowej do przechwycenia akceptuje postanowienia Regulaminu Przechwytywania Nazwy Domeny serwisu az.pl.
  2.3 Użytkownik Serwisu zgłaszając Nazwę Domeny Internetowej do przechwycenia lub rejestracji, wyraża zgodę na wykonanie usługi reprezentacji przy zawarciu i wykonywaniu umowy rejestracji i utrzymania Nazwy domeny Internetowej poprzez Usługodawcę.
  2.4 Użytkownik Serwisu wyraża zgodę na transfer Nazwy Domeny Internetowej pomiędzy podmiotami wskazanymi w pkt V ust.17 /1. Regulaminu Usług serwisu az.pl.Użytkownik zobowiązuje się do nie składania nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd oświadczeń podczas korzystania z usługi Przechwytywania Nazw Domen lub w celu uzyskania dostępu do usługi Przechwytywania Nazw Domen.
  2.5 Użytkownik Serwisu ponosi pełną odpowiedzialność za przesyłane informacje, w tym za ich zgodność z prawem, rzetelność, oraz jest zobowiązany zapewnić aby przekazane informacje nie naruszały praw osób trzecich.
  2.6 Użytkownik Serwisu zobowiązuje się do nie składania nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd oświadczeń w celu dostępu oraz podczas korzystania z usługi Serwisu.
  2.7 Użytkownik Serwisu zobowiązany jest do dołożenia wszelkich starań w celu uniemożliwienia dostępu do Panelu Klienta osobom trzecim.
  2.8 Użytkownik Serwisu wyraża zgodę na publikację informacji o będącej przedmiotem przechwytywania Nazwie Domeny Internetowej i najwyższej wylicytowanej kwocie na Aukcji w wyszukiwarkach i w witrynach internetowych należących do Usługodawcy lub osób trzecich tj.: az.pl; domeny.allegro.pl; hosting.wp.pl oraz portalach facebook, twitter, blip.
  2.9 Użytkownik Serwisu nie może zgłaszać do przechwycenia Nazwy Domeny Internetowej naruszającej prawa osób trzecich, jak również Nazwy Domeny Internetowej zawierającej słowa powszechnie uznane za obraźliwe, nawołujące do nienawiści rasowej lub dyskryminacji innych ludzi.
  2.10 Użytkownik Serwisu może wycofać wolę skorzystania z usługi Przechwycenia Nazwy Domeny Internetowej nie później niż 1 godzinę przed oczekiwanym momentem udostępnienia przez Rejestr Domen «.PL» Nazwy Domeny do rejestracji.
  2.11 Usługodawca dołoży należytej staranności w celu zarezerwowania podanej przez Użytkownika Serwisu Nazwy Domeny Internetowej udostępnionej przez Rejestr Domen «.PL» do rejestracji.
  2.12 Usługodawca nie jest zobowiązany do udostępnienia informacji na temat sposobu oraz stosowanych algorytmów technicznych dla celu realizacji usługi Przechwytywania Nazwy Domeny Internetowej.
  2.13 Usługodawca niezwłocznie informuje Użytkowników Serwisu, którzy zgłosili Nazwę Domeny Internetowej do przechwycenia, o rezultacie działań Usługodawcy zmierzających do przechwycenia zgłoszonej Nazwy Domeny Internetowej.
  2.14 W przypadku, gdy wyłącznie jeden Użytkownik zgłosił Nazwę Domeny Internetowej do przechwycenia, a nazwa ta zostanie przechwycona przez Usługodawcę, przechwycona Nazwa Domeny Internetowej zostanie zarezerwowana na rzecz Użytkownika zgłaszającego Nazwę Domeny Internetowej do przechwycenia.
  2.15 W przypadku rezerwacji Nazwy Domeny Internetowej, o której mowa w punkcie poprzednim, jeśli zgromadzone przedpłaty (środki widoczne na koncie w Panelu Klienta) Użytkownika wystarczają na pokrycie określonych w niniejszym Regulaminie opłat za Przechwycenie Nazwy Domeny Internetowej oraz jej rejestrację, przechwycona Nazwa Domeny Internetowej jest rejestrowana na rzecz Użytkownika zgodnie z postanowieniami Regulaminu Głównego Usług serwisu az.pl. W przypadku, gdy kwota przedpłaty jest za niska na pokrycie powyższych opłat, Użytkownik zobowiązany jest dokonać pełnej opłaty w przeciągu 120 godzin od momentu przechwycenia nazwy domeny.
  2.16 W przypadku, gdy więcej niż jeden Użytkownik zgłosił tą samą konkretną, indywidualną Nazwę Domeny Internetowej do przechwycenia, a nazwa ta zostanie przechwycona przez Usługodawcę, to zostanie ona wystawiona na Aukcji Domeny Przechwyconej.
  2.17 Do Aukcji, o której mowa powyżej stosuje się Regulamin Aukcji Domen Serwisu az.pl
  2.18 Czas trwania Aukcji Domeny Przechwyconej, o której mowa w pkt powyżej wynosi 72 godziny i jest Aukcją Specjalną, w której mogą brać udział jedynie Użytkownicy, którzy zgłosili do przechwycenia tą samą konkretną, indywidualną Nazwę Domeny Internetowej będącą przedmiotem Aukcji oraz ci Użytkownicy, którzy uiścili opłatę dodatkową za dołączenie do Aukcji Specjalnej.
  2.19 Z chwilą rozpoczęcia Aukcji, jako pierwsza oferta w Aukcji, zgłaszana jest oferta Użytkownika, który jako pierwszy zgłosił konkretną, indywidualną Nazwę Domeny Internetowej do przechwycenia. Kwota brutto oferty, o której mowa w zdaniu poprzednim, wynosi sumę kwoty rejestracji domeny zawartą w cenniku usług oraz cenę przechwycenia wskazaną w cenniku dostępnym na stronie dawne.az.pl. Kwotę brutto oferty zwycięzca Aukcji powinien uiścić w ciągu 48 godzin od zakończenia Aukcji.
  2.20 W przypadku, gdy w przeciągu 48 godzin od zakończenia Aukcji nie nastąpiło uznanie rachunku Usługodawcy wylicytowaną kwotą, Usługodawca ma prawo ponownie wystawić przechwyconą konkretną, indywidualną Nazwę Domeny Internetowej na Aukcji Domeny Przechwyconej. Aukcja, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, jest Aukcją Otwartą a czas jej trwania wynosi 120 godzin. W przypadku, jeśli Użytkownik, który złożył najkorzystniejszą ofertę w Aukcji Otwartej, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, nie uiścił pełnej opłaty w wyznaczonym terminie, rezerwacja domeny wygaśnie.
  2.21 Usługodawca zastrzega sobie prawo do przeniesienia obsługi przechwyconej nazwy domeny do Usługodawcy co oznacza rozpoczęcie świadczenia usługi reprezentacji przy zawarciu i wykonywaniu umowy rejestracji i utrzymania Nazwy domeny Internetowej (zgodnie z Regulaminem Głównym Usług az.pl). Przeniesienie nastąpi nie później niż w przeciągu dwóch tygodni od momentu zarejestrowania.
  2.22 W przypadku dokonania wpłaty dotyczącej Aukcji Domeny Przechwyconej po terminie określonym w §2 ust.19 zwrot wpłaconej kwoty zostanie dokonany po potrąceniu kwoty za przechwycenie domeny w terminie do 5 dni roboczych.
  2.23 Użytkownik, który wcześniej nie dokonał żadnych operacji płatnych w ramach serwisu AZ.pl, jest określany przez system jako niezweryfikowany.
  2.24 W chwili składania zamówienia na usługę przechwycenia nazwy domeny internetowej, Użytkownik niezweryfikowany zobowiązany jest do dokonania wpłaty na rzecz AZ.pl kwoty na poczet realizacji usługi przechwycenia wraz z ceną rejestracji nazwy domeny internetowej zgodnie z cennikiem usług.
  2.25 Kwota wskazana w §2 ust.24 jest zwracana na saldo Panelu AZ.pl Użytkownika niezweryfikowanego albo podany przez niego numer rachunku bankowego, w momencie gdy:
  1) przechwycenie domeny nie jest możliwe,
  2) gdy użytkownik samodzielnie z poziomu Panelu AZ.pl usunie nazwę domeny internetowej z zamówionych do przechwycenia.
  2.26 W przypadku gdy AZ.pl wykona przechwycenie i dokona rejestracji nazwy domeny internetowej kwota wskazana w §2 ust.24 wpłacona przez Użytkownika jest zaliczana na poczet wynagrodzenia należnego z tego tytułu dla AZ.pl.
  2.27 W przypadku Użytkownika, który dokonywał wcześniej operacji płatnych w ramach serwisu AZ.pl, kwota wskazana §2 ust.24. nie jest pobierana
 3. 3. Postanowienia końcowedo góry

  3.1 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za działania i zaniechanie osób trzecich (za osoby trzecie nie uznaje się podwykonawców Usługodawcy oraz podmioty z §5 ust.17
  1. a) nieudostępnienie przez Rejestr Domen «.PL» Nazwy Domeny Internetowej do rejestracji, pomimo ogłoszenia w witrynie internetowej Rejestru Domen «.PL» informacji o planowanym momencie udostępnienia nazwy domeny internetowej do rejestracji,
  2. b) zaniechania przez Rejestr Domen «.PL» publikacji informacji o czasie udostępniania nazw domen internetowych do rejestracji,
  3. c) problemy techniczne występujące po stronie Rejestru Domen «.PL»,
  4. d) problemy techniczne występujące po stronie banków oraz innych podmiotów pośredniczących w przekazywaniu środków płatniczych.
  3.2 Użytkownik Serwisu informowany jest o przechwyceniu konkretnej, indywidualnej Nazwy Domeny Internetowej, ogłoszeniu Aukcji, ogłoszeniu rezultatu Aukcji, ogłoszeniu i dołączeniu do Aukcji Specjalnej oraz zaistnieniu innych zdarzeń z wykorzystaniem poczty e-mail.
  3.3 Wiadomość wysłaną przez Usługodawcę do Użytkownika uznaje się za doręczoną z chwilą z chwilą, gdy wprowadzono je do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, żeby osoba ta mogła zapoznać się z jego treścią.
  3.4 Usługodawca może ograniczyć liczbę Nazw Domen Internetowych równocześnie zgłoszonych do przechwytywania przez Użytkownika Serwisu.
  1. a) Dla Użytkowników Serwisu nie mających opłaconej ani jednej usługi w Serwisie w przeciągu ostatnich 12 miesięcy - Użytkownik Serwisu może zgłosić równocześnie maksymalnie 20 Nazw Domen Internetowych do przechwycenia.
  2. b) Pozostali Użytkownicy Serwisu (nie wymienieni w §3 ust.4 lit.a) )mogą zgłosić równocześnie maksymalnie 300 Nazw Domen Internetowych do przechwycenia.
  3.5 W przypadku niedopełnienia przez Użytkownika Serwisu zobowiązań wynikających z zapisów niniejszego Regulaminu, Usługodawca może zablokować Użytkownikowi Serwisu możliwość korzystania z Usług lub wycofać zgłoszone do przechwycenia przez Użytkownika Serwisu Nazwy Domen Internetowych .
  3.6 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajduje Regulamin Usług serwisu az.pl oraz Regulamin Serwisu: Regulamin Aukcji Nazw Domen Internetowych. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami tych dokumentów, pierwszeństwo ustala się w następującej kolejności: niniejszy Regulamin, Regulamin Aukcji Nazw Domen Internetowych, Regulamin Główny Usług serwisu az.pl.
 4. 4. Płatnoścido góry

  4.1 Usługodawca dopuszcza dokonanie płatności online lub ze środków Panelu Klienta.
  4.2 Płatności za przechwycenie nazwy domeny internetowej oraz płatności wynikające z dokonywania transakcji na Aukcji Domeny Przechwyconej są dokonywane automatycznie z wykorzystaniem środków zgromadzonych w ramach Konta w Panelu Klienta, o ile środki na tym koncie się znajdują.
  4.3 Wysokość opłat za przechwycenie nazwy domeny internetowej i rejestracje przechwyconych nazw domen internetowych oraz płatności wynikające z dokonywania transakcji na Aukcji Domeny Przechwyconej określa cennik dostępny na stronie dawne.az.pl.